ใจ อึ๊งภากรณ์ การมองประเด็นปัญหาเดียวแบบแยกส่วน โดยสนใจแต่สิ่งที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และละเลยภาพรวม เป็นโรคเรื้อรังของกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า “ภาคประชาชน” ในสังคมไทยมานาน มันนำไ…

Source: โรคเรื้อรังแห่งการมองประเด็นปัญหาเดียวแบบแยกส่วน

Advertisements