เนื่องจากพวกข้าพเจ้า กลุ่มพสกนิกรผู้จงรักภักดี มีความห่วงใยต่อชาติและสถาบันกษัตริย์ จึงขอเสนอต่อรัชกาลที่ 10 เพื่อนำทางไปสู่ความปรองดองของปวงชนชาวไทย ให้กลับคืนสู่สันติสุขโดยเร็ว ขอให้พระองค์ท่านมีพระบรมราชโองการ ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

1. สั่งย้ายกองทัพส่วนที่ไม่ขึ้นตรงต่อกษัตริย์ไปประจำอยู่ตามชายแดนให้หมด เปลี่ยนกองทัพพระราชาเป็นกองทัพของประชาชน
2. สั่งปล่อยนักโทษคดีทางการเมืองทุกกรณี โดยไม่มียกเว้น
3. สั่งยกเลิกโครงการพระราชดำริทุกๆโครงการ
4. ประกาศยกเลิกพระราชพิธีพราหมณ์อันเป็นพิธีที่สร้างความงมงายแก่ประชาชน
5. ประกาศยกเลิกวันพ่อแห่งชาติ เปลี่ยนเป็น ”วันชาติไทย”
6. ประกาศยกเลิกวันแม่แห่งชาติ เปลี่ยนเป็น ”วันแห่งเสรีภาพของชาวไทย”
7. ประกาศให้มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และห้ามใครขัดขวางการเลือกตั้ง
8. ยังคงไว้ซึ่งมาตรา 112 ต่อไปจนกว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลตามเจตนาของประชาชน
9. ขณะที่ทรงเป็นกษัตริย์อยู่ ขอให้พระองค์ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
10. เมื่อประเทศไทยไม่มีกองทัพที่จะออกมาทำการยึดอำนาจแล้ว ขอให้พระองค์ประกาศสละราชสมบัติและนำประเทศไทยไปสู่สาธารณรัฐ โดยให้มีประมุขมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
กลุ่มพสกนิกรผู้จงรักภักดี
1 ธันวาคม 2559
==================

Advertisements