แถลงการณ์แนวร่วมสาธารณรัฐเสรี (นสส.)

เรื่อง: ข้อเสนอต่อ รัชกาลที่ 10 แห่งราชอาณาจักรไทย

ตามที่ได้มีการขึ้นสู่บัลลังก์ของกษัตริย์คนใหม่ เป็น “รัชกาลที่ 10” ของราชวงศ์จักรี แนวร่วมสาธารณรัฐเสรี (นสส.) มีข้อเสนอต่อรัชกาลที่ 10 ดังนี้

ข้อ 1.  ขอให้ รัชกาลที่ 10 ประกาศพระราชดำริ ให้รัฐบาล คสช. ดำเนินการแก้ปัญหาความขัดแย้งอันเป็นผลมาจากการทำรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549 ด้วยการตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยให้องค์กรสากลเข้ามาร่วมในคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ ดังที่หลายประเทศที่ผ่านสงครามกลางเมืองได้ดำเนินการมาแล้ว เช่น ประเทศอัฟริกาใต้ เป็นต้น

ข้อ 2.  เพื่อลดบรรยากาศการเผชิญหน้า และเป็นการแสดงความมีมนุษยธรรมของรัชกาลใหม่ ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ 1 ซึ่งอาจกินเวลานาน ให้รัชกาลที่ 10 ประกาศปลดปล่อยนักโทษที่กำลังถูกจองจำจากคดีการเมืองที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ทั้งหมดโดยทันที

ข้อ 3.  ขอให้รัชกาลที่ 10 ประกาศพระราชโองการ ให้องค์กรต่างๆ ของสถาบันกษัตริย์เข้าสู่กระบวนการปฏิรูป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักสากล อาทิเช่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักพระราชวัง สำนักองคมนตรี คณะกรรมการประสานงานโครงการในพระราชดำริ เป็นต้น หน่วยงานใดเกินความจำเป็น สมควรให้ยุบเลิก เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่การปฏิรูประบบราชการไทย ที่สิ้นเปลืองเงินภาษีและด้อยประสิทธิภาพ โดยประกาศกรอบเวลาปฏิรูปชัดเจน ให้แล้วเสร็จใน 3 ปี

ข้อ 4.  ขอให้รัชกาลที่ 10 ประกาศพระราชดำริ ให้รัฐบาลดำเนินการยกเลิกกฎหมาย มาตรา 112 และกฏหมาย หรือ คำสั่งอื่นใด ที่เป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความเห็นโดยสุจริตใจของประชาชน และแสดงความเชื่อมั่นว่าการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นธรรม จะช่วยค้ำจุนทุกสถาบันการเมือง ที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทย

ข้อ 5.  หลังจากปฏิรูปองค์กรต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ขอให้รัชกาลที่ 10 ประกาศสละราชสมบัติ ให้ประชาชนคนไทยได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกตั้งประมุขด้วยตัวเอง การปกครองด้วยกษัตริย์เป็นการปกครองที่ล้าหลัง การบริหารประเทศโดยคณะองคมนตรีไม่สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในโลกได้ และการใช้อำนาจตุลาการในนามกษัตริย์ ก็ทำให้เกียรติภูมิแห่งกษัตริย์ด้อยลง  ทั้งคำพิพากษาที่ไม่ยึดโยงกับอำนาจของประชาชนทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ และขอให้รัชกาลที่ 10 นำประเทศสู่สาธารณรัฐอย่างเช่นนานาอารยะประเทศ รัชกาลที่ 10 ก็จะได้ชื่อว่าเป็นมหาราช และเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยสืบไป

ด้วยความดังกล่าวมาข้างต้นขอให้รัชกาลที่ 10 ดำเนินการอันพึงกระทำเพื่อเป็นที่รัก ที่พึ่งพิงของประชาชน และทำในสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้ชื่อว่า “มหาราช” ของประชาชนอย่างแท้จริง

แนวร่วมสาธารณรัฐเสรี (นสส.)

1 ธันวาคม 2559 

Advertisements