หัวข้อ: ความสำคัญระดับโลกของการเลือกตั้งในอเมริกา
(The world-class importance of presidential election in America.)
รายการ: World Events, 22 ต.ค. 2559
สถานี Bamboo Network และ Media Republic (DailyMotion)
วิทยากร: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ
ผู้ดำเนินรายการ: อ.สุดา รังกุพันธ์ (อ.หวาน)

สถานี VOT

ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ได้จาก http://bit.ly/2f2B8rp หรือ http://bit.ly/2eu8f3L

Advertisements